Πράξη επαναπροσδιορισμού αιτήσεων Ν.3869/2010 και Ν.4605/2019

Οίκοθεν επαναπροσδιορισμός αιτήσεων Ν.3869/2010 και Ν.4605/2019 που ματαιώθηκαν λόγω COVID-19 κατά την περίοδο από 10-11-2020 έως και 30-11-2020 (υπ’ αριθμ. 71342/6-11-2020 ΚΥΑ, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν.4753/2020).