Δημοσίευση Διαταγών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Από το πεδίο “Αναζήτηση:” μπορείτε να αναζητήσετε τις διαταγές που σας αφορούν, χρησιμοποιώντας ως στοιχείο αναζήτησης τον “Αριθμός Κατάθεσης” (πχ. 3/2020).

Τελευταία ενημέρωση: 7/1/2022

Αριθμός ΑπόφασηςΗμερομηνία δημοσίευσηςΑριθμός ΚατάθεσηςΔιαδικασίαΑιτών/ΕνάγωνΚαθ' ου/ΕναγόμενοςΤέλη Απογράφου (σε ευρώ)
1/202205/01/20221/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΘ••••••• ΠΑ••••••••••NA•••••• CH•••••••••1,5
1/202007/01/20201/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΕ●●●●● ΑΔ●●●●●●ΑΝ●●●●●●●●●●●● ΟΙ●●●●●●●●●●●●●●●
1/202118/01/2021131/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ•••••• ΚΑ••••••••ΣΩ••••• ΣΠ•••••••••6
2/202007/01/20202/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΟ●●●●●● ΘΕ●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΑΜ●●●●●●●●●●●
2/202118/01/2021132/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΟ•••• ΚΑ••••••••••••ΑΘ••••••• ΝΤ••••••••0,70
3/202010/01/20203/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ●●●●●●●● ΠΑ●●●●●●LU●●● PA●●●●
4/202014/01/20204/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΖ.●●●●●●●●●●●● ΟΕΓΕ●●●●●● ΜΑ●●●●
4/202108/02/2021133/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΛΥ••••••••••••ΓΕ•••••• ΚΟ•••••6
5/202014/01/20205/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●● ΠΑ●●●●●●●●●●ΣΟ●●● ΑΘ●●●●●●●
5/202109/02/20215/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΗ•••••• ΜΠ•••••••••••ΜΑ•••••• ΠΑ•••••2,3
6/202014/01/20206/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ●●●●●●●● ΜΠ●●●●●●●●●ΣΟ●●●●●● ΜΟ●●●●●●
6/202107/04/20219/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••••• ΛΑ••••••••ΘΕ•••••• ΓΕ••••••220
7/202014/01/20207/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ●●●●●●● ΠΑ●●●ΧΡ● ΠΑ●●●●●●●●●●
7/202114/04/20213/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ••••• ΜΠ••••ΙΩ•••• ΓΚ•••••••2,4
8/202014/01/20208/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ●●●●●●●● ΡΗ●●●●●●●●ΓΕ●●●●●● ΛΕ●●●●●●
8/202114/04/202110/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΛΙ••••ΓΕ•••••• ΚΡ•••••••3,00
9/202022/01/20209/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●● ΚΑ●●●●●EN●● HO●●●
9/202115/04/20212/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ••••••••• ΛΟ••••••ΠΗ•••••• ΑΝ••••••••1,2
10/202022/01/202010/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●● ΔΕ●●ΠΕ●●●● ΣΙ●●●●●
10/202115/04/20217/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ••••••• ΔΗ•••ΑΙ•••••••• ΚΑ•••••2,5
11/202116/04/202112/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••••• ΧΑ••••••ΣΤ•••••• ΤΡ••••••••••••
11/202003/02/202011/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΡ●●●●● ΠΑ●●●●ΚΡ●●●● ΝΟ●●●●●
12/202119/04/20214/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΛ•••••••• ΦΑ•••••ΒΑ•••••• ΠΑ•••••••3,00
12/202003/02/202012/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΖΗ●●●●● ΑΞ●●●●ΔΕ●●●●●● ΜΑ●●●●●●●
13/202107/05/202119/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΑ•••••• ΚΩ•••••••••ΑΝ••••••• ΔΗ•••••••
13/202003/02/202013/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●ΙΩ●●●●● ΓΕ●●●●●●●●●●
14/202107/05/202120/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••• ΚΟ••••ΚΑ•••••• ΣΙ••••76,00
14/202003/02/202014/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΕ●●●●●● ΑΝ●●●●●●ΝΙ●●●●●● ΦΑ●●●●●●●●●
15/202107/05/202121/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΛ•••••••• ΤΖ•••••••ΑΙ•••••••• ΜΠ•••••••0,20
15/202003/02/202015/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●●● ΛΑ●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΧΑ●●●●●●●●
16/202107/05/202122/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΑ•••••• ΜΠ••••••••SH•••• KR••••
16/202006/02/202016/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΠ●●●●●● ΣΠ●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●●●●
17/202107/05/202123/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ•••••• ΓΕ••••••••••ΝΙ•••••• ΔΡ••••1,30
17/202006/02/202017/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΠΙ●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●●
18/202110/05/202124/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ•••••• ΒΑ•••••MI••••• ZE•••••••2,00
18/202012/02/202018/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ●●●●●●●●●● ΒΟ●●●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΣΤ●●●●●●●●
19/202110/05/202125/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΡ••••• ΠΕ••••ΣΤ••••••• ΜΠ••••••••1,70
19/202021/02/202019/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ●●●●● ΓΑ●●●●●ΜΙ●●●●●● ΝΤ●●●●●●●●
20/202110/05/202128/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ••••••• ΚΑ•••••••••ΕΙ•••• ΦΙ•••••3,00
20/202025/02/202021/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΜ●●●●●●● ΓΑ●●●●●●●●●ΦΩ●●●●● ΑΔ●●●
21/202114/05/20216/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ••••• ΚΟ•••••••MA••••• OS•••
21/202025/02/202020/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΘ●●●●●●● ΜΠ●●●●●ΝΙ●●●●●● ΠΑ●●●●●●●
22/202114/05/202127/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥLI••• KA•••ΙΩ••••• ΒΙ•••••
22/202004/03/202023/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΜΑ●●●●●●●●ΕΛ●●● ΣΓ●●●●●
23/202117/05/202133/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΣ••••• ΜΠ•••••••ΚΩ•••••••••• ΓΙ•••••3,8
23/202009/03/202024/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ●●●●●● ΒΑ●●●●●●ΠΑ●●●●●●●● ΤΡ●●●●●●●
24/202117/05/202135/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΜΠ••••••AN•••••• RO•••••4,3
24/202009/03/202025/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΥ●●●● ΝΑ●●●●●●●ΝΙ●●●●●● ΚΟ●●●●●●●
25/202010/03/202026/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ●●●●●● ΓΕ●●●●●●●●●●ΑΝ●●●●●● ΚΑ●●●●●●
26/202119/05/202130/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ•• ΦΥ••••ΒΑ••••••• ΑΝ•••••••
26/202010/03/202026α/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●ΣΟ●●●●● ΕΠ●
27/202119/05/202129/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ•••••••• ΠΟ••••••••ΚΩ•••••••••• ΔΙ••••••••0,5
27/202025/05/202027/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΦ●●●●●● ΣΑ●●●●ΓΚ●●●●● ΣΑ●●●●●●●
28/202120/05/202136/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΕ•••••• ΒΑ•••••••••ΓΙ••••••• ΜΟ•••••0,2
28/202025/05/202030/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●● ΒΟ●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●
29/202121/05/202132/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΛ•• ΣΚ••••ΕΥ••••••• ΧΗ•••••
29/202025/05/202031/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΙ●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●AD●● BE●●●●●
30/202125/05/202142/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΚΙ••••••ΑΝ••••• ΠΑ•••••••••••••
30/202025/05/202029/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΓ●●●●● ΚΟ●●●●●●●●●●RA●●●● WA●●●
31/202026/05/202032/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●ΙΩ●●●●● ΓΕ●●●●●●●●●●
32/202131/05/202150/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••• ΜΠ••••••••ΙΟ•••• ΛΟ•••8,4
32/202001/06/202036/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ●●●●● ΔΗ●●●●●●●●ΙΩ●●●● ΤΣ●●●●●●
33/202131/05/202151/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••••• ΠΑ•••••••MA•••••••••••••• ZA•••0,4
33/202001/06/202035/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΛ●● ΜΟ●●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΧΑ●●●●●●●●●●
34/202131/05/202152/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ•••••• ΤΣ••••••ΤΡ••••••••••• ΜΑ•••••2,00
34/202001/06/202034/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ●●●●●●●●●● ΛΟ●●●●●●ΓΕ●●●●●● ΜΕ●●●●●●●
35/202131/05/202153/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΥ•••••• ΘΗ•••••HA•••••••• BI••••••••••6,5
35/202001/06/202033/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●●●●●● ΜΟ●●●●●ΙΩ●●●●● ΤΡ●●●●●●
36/202102/06/202149/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΛΙ••••••ΧΡ•••••• ΠΟ•••••••••0,7
36/202010/06/202040/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΑ●●●●●● ΓΕ●●●●●●●●ΛΑ●●●●● ΚΩ●●●●●●●●●●●
37/202102/06/202144/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΛ•• ΧΟ•••••••••••••••••••••ΚΥ••••• ΠΑ•••••3,3
37/202010/06/202039/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ●●●●●● ΕΠ●●●●●●●●●●●●ΑΙ●●●●●●●● ΜΠ●●●●●●●
38/202102/06/202154/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ••••••• ΜΑ••••••ΓΕ•••••• ΚΑ••••••8,5
38/202010/06/202041/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ●●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●ST●● KE●●
39/202104/06/202146/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΙ•••••••••• ΣΟ••••••ΓΕ•••••• ΤΟ•••••••2,74
39/202010/06/202042/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ●●● ΜΑ●●●ΑΙ●●●●●●●● ΧΡ●●●●●●
40/202108/06/202145/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••• ΓΕ••••••ΓΕ••••• ΠΑ•••••0,70
40/202010/06/202037/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ●●●●● ΠΑ●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΜΟ●●●●●●●
41/202108/06/202155/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΧ•••••• ΜΠ••••••••••••••••ΑΝ••••••• ΠΥ••••••2,00
41/202016/06/202045/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΑ●●●●●● ΣΟ●●●●●●●ΜΑ●●●●●●● ΡΕ●●●●●●●●●
42/202108/06/202156/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ••••••• ΒΑ••••••••ΝΙ•••••• ΡΙ••••1,00
42/202016/06/202043/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΡ●●●●●● ΣΤ●●●●●●●ΜΑ●●● ΤΡ●●●●
43/202109/06/202134/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥNI•••••• ΑΙ••••••••ΑΝ•••••• ΓΕ•••••••45
43/202016/06/202044/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΓ●●●●●● ΜΕ●●●●●ΕΙ●●●● ΚΑ●●●●●●
44/202110/06/202148/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ••••••• ΔΕ•••••••ΓΕ•••••• ΔΙ•••••••1,00
44/202017/06/202050/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΤΣ●●●●●●●●●●ΞΑ●●● ΜΑ●●●●●●●●
45/202110/06/202158/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΟ••• ΝΑ••••••••ΓΕ•••••• ΓΕ••••••••10,5
45/202017/06/202047/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ●●●● ΜΠ●●●●●●ΜΙ●● ΠΑ●●●●●●●●●
46/202114/06/202160/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΣ••••• ΛΥ••ΑΝ••••• ΚΟ••••••0,3
46/202017/06/202048/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΝΕ●●●●●●●●●ED●●●● ME●●●
47/202114/06/202161/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΦΩ••••• ΚΑ•••••ΚΩ•••••••••• ΞΑ•••6,4
47/202017/06/202046/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ●●●●●●●● ΒΑ●●●●ΙΩ●●●●● ΙΩ●●●●●●●
48/202114/06/202162/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΑ••••• ΧΑ••••••••ΟΛ••••• ΓΙ•••••••12,5
48/202017/06/202049/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΠΑ●●●●●●●●●●●●●●●ΧΡ●●●●●● ΣΩ●●●●●●
49/202115/06/202147/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΓ••••• ΚΟ••••••••••ΜΟ•••••• ΜΟ••••••
49/202017/06/202051/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΣ●●●●●● ΝΤ●●●●●●ΔΗ●●●●● ΜΑ●●
50/202115/06/202164/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••••• ΑΥ•••ΚΩ••••••••• ΝΤ••••••••••••••
50/202115/06/202164/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ•••••••• ΑΥ•••ΚΩ••••••••• ΝΤ••••••••••••••
50/202023/06/202054/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΙ●●●● ΚΑ●●●●●●LO●●●●● KA●●●●●●
51/202116/06/202165/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ•••••• ΚΑ••••••ΠΑ•••••••• ΓΚ•••••2,5
51/202023/06/202055/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΑ●●●●●● ΚΩ●●●●●●●●●●●●ΕΙ●●●● ΒΙ●●●●
52/202122/06/202163/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ•••••••• ΣΤ••••••••••VA••••••• PA••••••••••9,00
52/202023/06/202055α/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΠΑ●●●●
53/202125/06/202166/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ••••••• ΣΑ•••••••••ΠΕ•••• ΧΡ••••••••••13,00
53/202024/06/202056/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΟ●●●● ΤΣ●●●●●●●●●ΜΕ●●●● ΜΑ●●●●●
54/202125/06/202167/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ••• ΡΕ•••ΑΝ••••• ΤΣ•••••7
54/202024/06/202057/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΔΙ●●●●●●ΜΑ●●● ΔΕ●●●●●●
55/202125/06/202168/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΠΑ•••••ΚΩ••••••••••••••• ΔΗ•••1,5
55/202024/06/202058/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΒ●●●● ΧΑ●●●●●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΜΑ●●●●
56/202125/06/202169/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΡ•••••••• ΠΛ•••••ΕΥ•••••••• ΤΖ•••••••19,00
56/202024/06/202060/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ●●● ΓΚ●●●ΓΕ●●●●●● ΓΙ●●●●●●●●●
57/202128/06/202170/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΤΣ•••••••••ΕΛ••• ΚΑ•••••••0,5
57/202024/06/202063/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ●●●●●●●● ΓΑ●●●●●●ΙΩ●●●●● ΔΟ●●●●●
58/202130/06/202171/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ••••••• ΚΑ••••••••ΙΩ••••• ΛΑ•••••
58/202026/06/202059/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ●●●●● ΚΑ●●●●●●●ΓΕ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●
59/202105/07/202172/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕΠΑ••• ΑΣ••••••1,3
59/202026/06/202064/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΛ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●ΣΤ●●●●● ΣΤ●●●●●
60/202105/07/202173/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕΠΑ••••••• ΣΚ•••••••••••••5,5
60/202026/06/202065/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●●● ΜΙ●●●●●●●ΠΑ●●●●●●●● ΛΙ●●●●●●●
61/202105/07/202174/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕΜΙ•••• ΠΕ•••••••3,5
61/202030/06/202070/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ●●●●●●● ΜΙ●●●●●●●●●●ΒΑ●●●●●●● ΑΘ●●●●●●●
62/202107/07/202175/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕΒΑ••••••• ΚΑ••••••••1,5
62/202030/06/202072/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●●●●●● ΚΟ●●●●●●●●●ΑΝ●●●●● ΣΑ●●●●●
63/202107/07/202176/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕΚΩ•••••••••• ΝΤ••••••••••••••4,5
63/202030/06/202066/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΙ●●●● ΚΑ●●●●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΤΑ●●●●●●
64/202107/07/202177/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕΑΝ•• ΒΟ•••••••3,00
64/202030/06/202067/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΛ●● ΣΑ●●●●●●●●●ΣΤ●●●●●●● ΛΑ●●●●●●●
65/202109/07/202178/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΕ•••••• ΛΥ•••••ΠΑ•••••••• ΒΑ••••••••••••
65/202030/06/202068/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΑ●●●●● ΓΙ●●●●●●●●●●ΕΜ●●●●●●● ΚΟ●●●●
66/202119/07/202181/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΓ••••••• ΑΓ••••ΜΑ•••••••• ΣΤ••••••••••••4,5
66/202030/06/202069/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●ΚΥ●●●●● ΣΙ●●●●●●
67/202119/07/202184/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΦΡ•••••••• ΜΠ•••••ΝΙ•••••• ΚΑ•••••••0,8
67/202007/07/202075/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ●●●●●● ΜΕ●●●●●●●●●●ΕΙ●●●● ΣΦ●●●●●●
68/202119/07/202180/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ•••••• ΚΑ••••••••••••ΧΡ•••••• ΘΕ•••••••••••0,7
68/202008/07/202079/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ●●●●●● ΜΠ●●●●●●●●●●●ΑΝ●●●●●●●● ΒΛ●●●●●●●●●1.2
69/202120/07/202179/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥMA••• ΤΖ•••••••••ΣΤ••••• ΣΤ•••••0,8
69/202008/07/202080/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΟ●●●●●● ΜΠ●●●●●●●●RA●●●●●● XA●●1.2
70/202120/07/202183/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΩ•••• ΕΛ•••••••ΚΛ•••••• ΠΑ••••••••31,5
70/202008/07/202073/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●●●●●●●● ΣΙ●●●●ΜΑ●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●●●●0.6
71/202122/07/202185/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΕ•••••• ΖΑ•••••ΣΤ••••• ΜΑ•••••••
71/202008/07/202071/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΖ.●●●●●●●●●●● Ο.●●●●●●●●●●●●●●ΑΘ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●●1.2
72/202126/07/202186/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΥ••••• ΠΑ•••••••ΛΕ•••••• ΒΑ••••••1,2
72/202126/07/202186/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΥ••••• ΠΑ•••••••ΛΕ•••••• ΒΑ••••••1,2
72/202008/07/202074/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΛ●●●●●●●● ΜΕ●●●●●ΣΩ●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●2.4
73/202127/07/202182/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ••••••• ΟΙ•••••••••ΑΝ••••• ΣΑ•••••
73/202008/07/202076/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΕ●●●●●● ΕΥ●●●●●●●●ΜΑ●●● ΔΕ●●●●●●1.2
74/202129/07/202187/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΕ••••• ΧΑ••••••••••ΛΙ••• ΙΣ••••••
74/202014/07/202081/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●●●ΜΑ●●●●●● ΤΣ●●●●●●●2.4
75/202102/09/202188/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ••••• ΜΠ••••ΙΩ••••• ΘΕ••••••••
75/202021/07/202083/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΣ●●●●● ΒΑ●●●●●●●●ΕΛ●●● ΜΑ●●●●●●●●●0
76/202022/07/202086/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ●●●●●● ΠΥ●●●●●●●ΣΤ●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●2.4
77/202102/09/202190/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΙ•••••••• ΣΚ••••••ΑΝ•••••••• ΒΛ•••••••••1,2
77/202022/07/202084/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●●●●●●● ΝΙ●●●●●●●●ΓΕ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●●1.2
78/202106/09/202192/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΕ••• ΣΚ••••••••ΕΛ••• ΠΑ••4,00
78/202022/07/202087/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΛ●● ΠΑ●●●●●●●●●●ΙΩ●●●●● ΜΑ●●●●●●●●0
79/202109/09/202193/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ•••••• ΟΙ•••••••ΖΑ•••••• ΜΑ••••••••5
79/202025/07/202089/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ●●●●●●● ΚΟ●●●●●●●●ΑΘ●●●●●●● ΕΙ●●●●●●●●●●0
80/202109/09/202194/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••••• ΜΟ••••••••ΠΑ••••••• ΔΕ••••••0.5
80/202025/07/202085/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΜ●●●● ΣΠ●●●●●●ΜΑ●●●● ΕΞ●●●●●0
81/202115/09/202195/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥMA••• ΔΕ••••••••ΕΥ••••••• ΛΑ•••••18,5
81/202025/07/202090/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΟ●●●● ΠΑ●●●ΚΟ●●●●●●●●●●●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●●●●●●4.8
82/202115/09/202197/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΡ•••• ΚΑ•••••••••NI•••• XZ••••••
82/202027/07/202091/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΡΟ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●●ΜΙ●●●● ΤΟ●●●0.79
83/202117/09/202189/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΟ••• ΚΑ•••••ΑΝ••••••• ΠΕ••••6,5
83/202028/07/202094/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ●●●●●●●●●● ΕΦ●●●●●●●●●●●ΝΙ●●●●●● ΣΚ●●●●●●●●1.2
84/202117/09/2021100/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΕ•••••• ΑΝ••••••ΓΕ•••••• ΜΩ••••••42,00
84/202028/07/202078/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●ΒΕ●●●●●● ΚΟ●●●●●●●0
85/202117/09/2021101/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ•••• ΜΟ•••ΠΑ••••••• ΧΑ•••••••••••2,00
85/202031/07/202095/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ●●●●●● ΒΑ●●●●●●ΠΑ●●●●●●● ΤΡ●●●●●●2.4
86/202117/09/2021102/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΑ•••••• ΜΑ•••••••••ΠΩ•••••••••• ΠΑ•••••••••••1,5
86/202031/07/202096/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ●●●●●●●● ΤΣ●●●●●ΝΙ●●●●●● ΟΙ●●●●●●●2.4
87/202121/09/202198/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••• ΠΟ••••••ΜΑ••••••• ΡΕ•••••••••
87/202016/09/2020101/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ●●●●●●●● ΧΑ●●●●●●●●●●●●●ΝΙ●●●●●● ΛΙ●●●●●
88/202121/09/2021103/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ•• ΜΑ•••••ΣΤ••••••• ΧΑ••••••
88/202016/09/2020100/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ●●●●●●● ΚΥ●●●●●●●●●ΧΡ●●●●● ΔΗ●●●●●●●
89/202123/09/202199/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΝΙ••••••• ΜΑ••••••••••ΑΡ•••••• ΧΑ•••••••••
89/202016/09/202065/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥIN●●●● HE●●●●ΕΛ●●● ΚΑ●●●●●●●●●●●●●●
90/202128/09/2021104/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΓ•••••• ΚΑ•••••ΝΕ••••••• ΜΠ•••••••••1,00
90/202021/09/2020106/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΦΑ●●●●●●● ΟΙ●●●●●●●●●●●●ΔΟ●● ΓΙ●●●●●
91/202129/09/2021105/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΓΑ•••••••••ΚΥ•••••• ΤΣ•••••••1,20
91/202021/09/2020106/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ●● ΔΗ●●●ΘΕ●●●●●● ΠΙ●●●●●●●●
92/202129/09/2021108/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ•••• ΧΑ•••••••••••KA•••••••• SH••
92/202021/09/2020103/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ●●●●● ΚΟ●●●●●●●ΙΩ●●●●● ΚΑ●●●●●●
93/202104/10/2021106/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΕ••••••• ΣΑ••••••••••••ΙΩ••••• ΑΠ•••••••••••••
93/202021/09/2020105/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΡ●●●●● ΑΒ●●●●●●LO●● VE●●●
94/202105/10/2021107/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••••• ΞΕ••••••ΜΑ••• ΔΗ•••••••2,5
95/202120/10/2021111/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΣΕ••••••••••ΕΛ•••••••••••••• ΣΕ••••••••0,50
95/202023/09/202082/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●●ΧΡ●●●●●● ΜΠ●●●●●●●
96/202120/10/2021112/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΜ••••••• ΔΡ••••••••ΕΛ••••••• ΘΕ••••••0,5
96/202023/09/2020102/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ●●●●● ΝΟ●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΑΜ●●●●●●●●●●●●
97/202120/10/2021109/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΘΕ••••••• ΜΟ••••••ΑΙ•••••••• ΜΠ•••••••
97/202023/09/2020104/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ●●●●●●●●●● ΓΟ●●●●●●●●ΕΥ●●●●●●● ΤΑ●●●●●●●●
98/202120/10/2021115/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΒΑ••••••• ΖΑ•••••••ΓΕ•••••• ΑΝ••••••••••1,5
98/202024/09/202097/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΗΛ●●● ΑΔ●●ΧΡ●●●●● ΧΑ●●●●●●●●●●
99/202120/10/2021116/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ•••••••• ΚΑ•••••••ΑΓ••••• ΜΠ•••••••
99/202029/09/202098/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ●●●●●●●●●● ΜΠ●●●●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΠΡ●●●●●●●8,40
100/202125/10/2021113/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••• ΤΣ•••••••ΕΥ••••••• ΠΑ•••••••••
100/202006/10/2020107/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΓΚ●●●●●ΜΥ●●●● ΓΑ●●●●●●●0,10
101/202126/10/2021114/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ••• ΒΟ••••••ΔΕ•••••• ΔΥ•••••••5,00
101/202006/10/2020113/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΘ●●●●●● ΒΡ●●●●●●RO●●●● XH●●●●●
102/202126/10/2021117/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΗ•••••• ΛΙ••••ΠΑ••••••• ΘΗ•••••1,00
102/202006/10/2020112/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ●●●●● ΟΡ●●●●●●ΑΙ●●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●●
103/202126/10/2021118/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ•••••• ΠΑ•••••••••••••ΕΛ•••••• ΤΣ•••••2,00
103/202006/10/2020113/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ●●●●●● ΧΡ●●●●●●●●●ΜΑ●●● ΤΣ●●●●
104/202102/11/2021120/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΛ•••••••• ΤΖ••••••••SA•••• ST•••0,50
104/202012/10/2020109/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΑ●●●●●●●● ΚΟ●●●●●●●●●●AN●●●●●●●●●●●● CI●●●●
105/202104/11/2021123/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΗΛ••• ΤΣ•••••AV••••••• HR••••••0,50
105/202012/10/202088/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ●●●● ΚΥ●●●NA●●●●●● CH●●●●●●●●●
106/202105/11/2021119/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ•••••• ΡΟ•••••ΙΩ•••• ΖΑ••••••••1,00
106/202012/10/2020110/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΠ●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●ΕΥ●●●●●●● ΤΟ●●●●●●●●
107/202108/11/2021123αΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ•••••• ΣΚ••••••ΕΥ••••••• ΣΕ•••••••••1,00
107/202014/10/2020116/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΧΡ●●●●● ΑΓ●●●●●ΜΑ●●● ΞΑ●●●●●0
108/202109/11/2021125/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ••••••• ΤΥ••••••••ΕΛ••••••• ΚΟ•••1,00+1,30
108/202016/10/2020118/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ●●●●●●●● ΣΑ●●●●●●●●ΔΗ●●●●● ΓΙ●●●●●●●●●●
109/202112/11/2021129/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΗΛ••• ΜΩ••••••PE•• SH•••••1,00
109/202023/10/2020118/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΠ●●●●●● ΑΛ●●●●●●●●●●●OR●●●● SE●●●●●
110/202116/11/2021124/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ••••• ΣΤ••••••ΠΑ•••••••• ΑΝ••••••••••2,00
110/202026/10/2020122/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ●● ΑΕΛΕ●●●●●● ΚΛ●●●●1.2
111/202126/11/2021130/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΛ•••••••• ΜΟ•••••••Ν.•••••••• ΕΕ0,50
111/202026/10/2020123/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ●● ΑΕΝΙ●●●●●● ΤΣ●●●●●●●●●●2.4
112/202126/11/2021131/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕ01••••••• IK•••••3,5
112/202126/11/2021131/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ•• ΑΕ01••••••• IK•••••3,5
112/202030/10/2020120/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ●●● ΛΥ●●●●●ΑΝ●●●●●● ΚΥ●●●●●●●●●●●
113/202126/11/2021132/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ••••••••• ΠΑ••••••••••SH••• MI•••••1,00
113/202030/10/2020124/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ●●● ΠΑ●●●●●●●●AR●●●● BE●●●●●
114/202101/12/2021133/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ••••• ΚΑ••••••••ΕΝ••• ΚΛ•••••••1,00
114/202030/10/2020119/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΦΙ●●●●● ΡΕ●●●ΝΙ●●●●●● ΒΑ●●●●●●●4.8
115/202107/12/2021135/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣΤ••••••• ΑΛ•••••••••SE••• SA•••0,5
115/202030/10/2020121/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΛΑ●●●●●●●●●●●● ΤΣ●●●●●ΑΓ●●●●●● ΣΦ●●●●●●●●0
116/202109/12/2021136/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΥ••••••• ΓΕ•••••••••••••ΓΕ•••••• ΠΡ••••••0,50
116/202030/10/2020125/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ●● ΑΕΛΟ●●● ΕΥ●●●●●●●4.8
117/202109/12/2021134/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΑΝ•• ΚΡ••••••ΣΟ••• ΠΑ•••••••0,50
117/202004/11/2020117/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΙΩ●●●●● ΝΙ●●●●●●●●ΟΥ●●●●● ΠΡ●●●●●●●
118/202110/12/2021138/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΜΑ••••• ΚΕ•••••••ΚΩ••••••••• ΠΑ••••••1,00
118/202005/11/2020126/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ●●●●●●●● ΜΠ●●●●●●●●●●ΣΩ●●●●● ΝΤ●●●●●0
119/202110/12/2021128/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΕ•••••• ΗΛ••••••••ΓΕ•••••• ΖΟ••••1,5
119/202005/11/2020127/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΚ●● ΑΕRE●●●●● ΚΛ●2.4
120/202113/12/2021137/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΗ••••••• ΛΥ•••••••••••ΑΝ••••• ΣΑ•••••2,00
120/202006/11/2020128/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΔΙ●●●●●● ΜΕ●●●●ΙΟ●●●● ΠΑ●●●●●●●●●●0
121/202116/12/2021139/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ•••••••••• ΒΟ••••••••ΕΙ•••• ΚΑ••••••••
121/202006/11/2020130/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ●●● ΑΣ●●●●ΝΙ●●● ΓΚ●●●●●●●●0
122/202117/12/2021141/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΟΡ••••••••••• ΑΕΠΑ•••••••• ΚΑ•••••••••••3,00
122/202015/12/2020129/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΓΕ•••••• ΚΟ••••••••ΟΥ••••• ΜΠ••••••••••
123/202120/12/2021138αΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΤΕ••••••• ΚΑ••••••ΧΡ•••••• ΣΚ•••6,00
124/202122/12/2021140/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΠΑ••••••• ΚΡ••••••••ΚΛ•••••• ΚΑ•••••1,00
125/202128/12/2021142/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΕΛ••• ΤΗ••••••ΕΙ•••• ΝΙ•••
126/202128/12/2021141Α/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΚΩ••••••••• ΜΑ•••••ΕΥ•••••• ΑΛ••••••
127/202129/12/2021143/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥΗΛ••• ΤΣ•••••ΠΑ•••••••• ΡΗ••••••1,5
1/202022/01/20201/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ●●●● ΤΡ●●●●●ΠΑ●●●●●●●● ΜΑ●●●●
1/202113/01/202170/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN••••• HE••••ΦΩ•••• ΓΕ••••••••••••••••
2/202022/01/20202/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAL●●● BA●●ΚΛ●●●●●●●● ΚΟ●●●●●●
2/202129/01/20211/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ••••• MA••••ΚΟ•••• ΣΑ•••••••
3/202022/01/20203/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣWI●● HE●●●●ΓΕ●●●●● ΒΟ●●●●●●●●
3/202129/01/202103/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΜΑ••• ΚΟ•••••••••
4/202022/01/20204/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΘΕ●●●●●●● ΠΕ●●●●●●●●●●
4/202129/01/202104/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΧΡ•••••• ΚΟ••••••
5/202022/01/20205/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΑ●●●●●●● ΔΗ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ΕΝ●●●●●●●● ΚΑ●●●●●
5/202129/01/202105/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΧΡ•••••• ΣΕ••••••••
6/202022/01/20206/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΕ● ΑΕΕΜ●●●●●●● ΞΥ●●●●●●
6/202129/01/202102/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••••••••• ΚΟ•••••••
7/202022/01/20207/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΕ● ΑΕΕΜ●●●●●●● ΞΥ●●●●●●
7/202101/02/202110/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΙΩ••••• ΤΑ••••••
8/202022/01/20208/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΕ● ΑΕΕΜ●●●●●●● ΞΥ●●●●●●
8/202101/02/202109/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΦΑ•• ΠΑ•••
9/202004/02/20209/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΑΛ●●●●●●●● ΚΑ●●●●●●
9/202101/02/202108/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΠΑ••••••• ΠΑ••••••••••
10/202004/02/202010/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΑΝ●●●●●● ΛΕ●●●●●●
10/202101/02/202111/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΕΛ•• ΛΑ•••••
11/202006/02/202012/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΦΡ●●●●●●●●● MA●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ΕΙ●●●● ΚΥ●●●●●
11/202103/02/202106/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEAR••• MY•••••
12/202006/02/202013/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΤΣ●●●●●●●●●●●●●●● & ●●●●●●●ΑΘ●●●●●● ΤΕ●●●●●●●●●●●●●●●●●●
12/202103/02/202107/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΟ••••• ΠΑ•••••
13/202013/02/202014/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΝ●●●●●●● ΝΤ●●●●●ΜΕ●●●●●● ΚΕ●●●●●
13/202111/02/202112/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠΑ•••• ΣΙ••••ΚΑ••• ΤΣ•••••216
14/202020/02/202015/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΑΙ●●●●● ΕΜ●●●●●●●●
14/202115/04/202113/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΛ•• ΤΡ•••••ΑΛ•••••••• ΔΙ•••••••••
15/202020/02/202016/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣKP● TR●●●●●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●
15/202115/04/202138/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕHE••••• LI••
16/202025/02/202030/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΚ●●●●●●● ΑΡ●●●●●●●●●●ΘΩ●●●● ΦΛ●●●●●●●●●●●
16/202115/04/202139/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΧΡ•••••• ΑΝ••••••
17/202025/02/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΘ●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●ΝΙ●●●●●● ΠΑ●●●●●●●
17/202115/04/202140/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕFL•••• VA•••
18/202025/02/202029/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΙ●●●●●●●●●● ΕΠ●ΔΗ●●● ΝΙ●●●●●
18/202116/04/202134/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΓΕ•••••• ΗΛ•••
19/202025/02/202028/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●●●●
19/202119/04/202115/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΕΛ•••••••••••• ΣΙ•••
20/202116/04/202117/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEAN•• OS•••••••
20/202025/02/202027/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●AL●●●●●●● CA●●●●
21/202116/04/202119/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΘ••••••• ΠΑ••••••••
21/202025/02/202026/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΧΡ●●●●● ΙΑ●●●●●●●●●
22/202116/04/202120/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΠ••••••• ΚΟ••••••
22/202025/02/202025/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΜΑ●●● ΚΑ●●●●●●●●
23/202116/04/202121/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ•••••• ΠΕ••••••
23/202025/02/202024/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΑΔ●●●●●●●●●
24/202120/04/202122/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΓ••••• ΚΟ•••••
24/202025/02/202023/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΕΛ●●●●●●●● ΠΑ●●●●●●●
25/202120/04/202123/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΚΟ••••••••
25/202025/02/202022/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΑΝ●●●●●●●●● ΖΟ●●●●
26/202120/04/202137/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΛΟ•••• ΓΑ•••••
26/202025/02/202021/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΧΡ●●●●● ΜΑ●●●●●●●●●●●●
27/202120/04/202116/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ••••• ΜΑ••••••••••••
27/202025/02/202020/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΕΥ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●●●
28/202120/04/202118/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•••••••• ΖΟ••••
28/202025/02/202019/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΕΥ●●●●●● ΒΟ●●●●●●●
29/202120/04/202135/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΘ••••••• ΜΗ••••
29/202025/02/202018/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT●● CO●●●●●●●●ΔΕ●●●●●● ΒΛ●●●
30/202120/04/202136/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ••••••• ΔΕ••••••
30/202027/02/202016/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣKP● TR●●●●●●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●
31/202121/04/202124/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΚΟ••••••
31/202028/02/202017/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΕ●●●●●● ΗΠ●●●●●Κ.●●●●●●●●●●● ΑΕ
32/202121/04/202125/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ•••••••••• ΑΛ•••••••
32/202004/03/202031/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΟ●●● ΑΝ●●●●●●●●●●●●●●ΣΑ●●●●●● ΚΙ●●●●
33/202121/04/202126/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΜ••••••• ΟΙ•••••••
33/202013/03/202035/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΕ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●ΝΙ●●●●●● ΝΤ●●●●
34/202123/04/202131ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΚΩ•••••••••• ΛΕ••••••••
34/202025/05/202037/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΕΥ●●●●●●● ΙΣ●●●●●●
35/202123/04/202132/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΑΝ•••••••• ΑΘ•••••••••••
35/202025/05/202039/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΑΓ●●●●●● ΜΠ●●●●●●●
36/202123/04/202133/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΔΙ••••••• ΧΑ•••••••••
36/202025/05/202036/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAL●●● BA●●ΙΩ●●●●● ΚΑ●●●●●●●
37/202123/04/202142/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΙΩ••••• ΚΟ••••••••••••••••EA•••••• ΕΠ•6,00
37/202029/05/202041/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚ.●●●●●●●●● & ●●●●●●●ΔΗ●●●●●●● ΒΕ●●●
38/202126/04/202127/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΕΛ••• ΜΑ•••••
38/202001/06/202040/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΕ●●●●●● ΚΟ●●●●●●●●●●●●●●●●EA●●● CA●●●●●●●●●●
38/202025/05/202038/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● ER●●●●●●●ΣΩ●●●●●● ΣΤ●●●●●●●●●●●
39/202126/04/202128/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΑΛ•••••••• ΔΗ•••••••••••••
39/202005/06/202044/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΓ●●●●● ΠΟ●●●●ΟΛ●●●●● ΜΠ●●●●●●●●●●
40/202126/04/202129/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΑ•••••• ΠΑ••••••
40/202005/06/202042/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΑ●●●●●●●●●●●● ΜΟ●●●●●●ΕΜ●●●●●●● ΣΚ●●●●●●
41/202128/04/202130/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΓ•••••••••••• ΔΗ••••••••
41/202005/06/202043/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΑ●●●●●●●●●●●● ΜΟ●●●●●●KA●●●●●●●● ΕΕ
42/202128/04/202144/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΓ•••••• ΖΟ•••••
42/202005/06/202045/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΘ●●●●●●● ΜΑ●●●●●●●●
43/202129/04/202150/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠΕ•••• ΚΑ•••••••ΒΑ••••• ΚΟ•••••••
43/202010/06/202046/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΧΡ●●●●● ΠΑ●●●●●●●ΑΠ●●●●●●● ΔΑ●●●●
44/202105/05/202145/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΩ•••••••••• ΘΡ•••••••
44/202010/06/202038/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΛ●●● ΤΣ●●●●●●●LA●●●●●●●●●●●●●●●●●● TR●●●●●●●●●
45/202105/05/202146/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕNE•••••• ΕΠ•
45/202016/06/202047/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΒΑ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●ΕΛ●●●●●●●● ΒΑ●●●●●●●●●●●
46/202105/05/202147/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΑ••••••• ΤΣ•••••
46/202017/06/202048/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΓΕ●●●●●● ΓΕ●●●●
47/202105/05/202148/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•••••• ΜΠ••••••••
47/202024/06/202049/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAN●●●●●●●● ΛΥ●●●●●●●●●●ΜΙ●●●● ΛΟ●●●●●●●●
48/202105/05/202149/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ••••• ΚΑ••••••••
48/202009/07/202050/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAL●●● BA●●ΟΥ●●●●● ΔΗ●●●
49/202107/05/202151/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΘΕ••••••••• ΤΣ••••
49/202009/07/202053/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΦΩ●●●● ΚΑ●●●●●●●ΙΩ●●●●● ΒΙ●●●●●
50/202107/05/202152/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΣΟ••• ΛΕ•••••
50/202015/07/202055/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΕ●●● ΣΥ●●●ΑΙ●●●●●●●● ΚΟ●●●●●●●●●●
51/202107/05/202153/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΑΝ••••• ΚΑ•••••••••
51/202021/07/202052/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔ.●●●●●●●●●● ΜΟ●●●●●●VA●●●●● HO●●●●●●●●●●●●●●
52/202107/05/202154/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΣΤ•••••• ΚΑ••••••••
52/202021/07/202056/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣSK●●● ΑΕΑΘ●●●●● ΤΕ●●●●●●●●●●●●●●●
53/202107/05/202155/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΒΑ•••••• ΠΑ••••••••••
53/202022/07/202051/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔ.●●●●●●●●●● ΕΠ●CH●●●●●● BR●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
54/202118/05/202157/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΑΝ•••••••• ΧΑ••••••••••
54/202022/07/202054/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΝΕ●● EC●●●●●●●●●●Κ.●●●●●●●●●●● ΑΕ
55/202118/05/202158/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΙΩ••••• ΤΣ•••••••••
55/202022/07/202057/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΒΑ●●●●●●● ΚΑ●●●●●●ΠΑ●●●●●●●●●● Ν.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
56/202118/05/202160/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣGA•••• FU•••••ΔΑ••••••• ΤΣ••••••••••
56/202028/07/202058/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΘΕ●●●●●●●●● ΜΙ●●●●●●●ΥΙ●●●●●●● ΓΙ●●●●●●●●●●
57/202118/05/202161/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΓΕ•••••• ΙΒ••••••
57/202028/07/202061/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAL●●● BA●●ΙΩ●●●●● ΔΕ●●●●●●●●●●●●●
58/202118/05/202162/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΙΩ••••• ΚΟ••••••
58/202028/07/202060/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΝ●●●●●●● ΤΣ●●●●●●●●●●●ΑΛ●●●●●●●● ΛΙ●●●●
59/202119/05/202163/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΜΑ•••• ΜΑ••••••••
59/202031/07/202093/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΠ●●●●●● ΚΟ●●●●●●●●ΕΛ●●●●●●●● ΧΑ●●●●●●
60/202121/05/202156/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΝΙ•••••• ΠΑ•••••••••••ΙΩ••••• ΓΙ•••••
60/202015/09/202064/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΚ●●●●● ΠΑ●●●●●●●●●ΣΤ●●●●●●●●●●●●●●●●● ΠΙ●●●●●
61/202121/05/202164/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΝΙ•• ΤΟ••••••••••
61/202015/09/202066/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΚΩ●●●●●●●●● ΡΟ●●●●●
62/202121/05/202165/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΑΓ•••••• ΖΕ•••••••
62/202015/09/202067/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΑΝ●●●●●●●● ΛΙ●●●●●
63/202121/05/202165Α/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΑΛ•••••••• ΜΕ•••••••
63/202015/09/202068/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣEU●●●●●● AEΧΑ●●●●●●●● ΡΟ●●●●●●●●●
64/202121/05/202166/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΦΥ•••• ΑΕ•••ΑΝ••••• ΛΑ••
64/202015/09/202065/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΕΛ●●●● ΚΑ●●●●●●●●●●●●●●
65/202125/05/202167/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• GR••••ΜΙ•••• ΛΑ••••••••
65/202021/09/202069/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΚΩ●●●●●●●●●● ΓΙ●●●●
66/202125/05/202168/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΙΩ••••• ΑΞ••••••••
66/202023/09/202076/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOK●● ΑΕFA●●●●● FR●●●●●●●●●●
67/202125/05/202169/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΟΛ•• ΧΑ•••••••••
67/202023/09/202071/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΜΑ●●● ΠΑ●●●●●●●●
68/202125/05/202170/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΚΩ•••••••••• ΑΛ••••••••••
68/202023/09/202072/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΠΑ●●●●●●●● ΜΑ●●●●●
69/202128/05/202172/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΝ•••••••• ΖΟ••••
69/202023/09/202063/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΜΑ●●●● ΤΣ●●●●
70/202128/05/202175/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΚΩ•••••••••• ΜΥ•••••••
70/202012/10/202077/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΛ●● ΤΡ●●●●●ΘΕ●●●●●● ΔΡ●●●●●●●●●
71/202128/05/202176/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΕΛ••• ΜΥ•••••••
71/202012/10/202061/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΛ●● ΤΡ●●●●●ΙΩ●●●● ΔΕ●●●●●●●●●●●●
72/202128/05/202177/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΑΛ•••••••• ΤΣ••••••
72/202019/10/202083/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO●●●●● AEΒΑ●●●●●●● ΣΠ●●●●●●●●●
73/202131/05/202178/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΩ•••••••••• ΠΡ•••••••ΙΩ••••• ΝΤ•••••••••••
73/202019/10/202082/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO●●●●● AEΔΗ●●●●●●● ΚΙ●●●●
74/202102/06/202114/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΡ••• ΜΟ••••••ΑΠ••••••• ΚΟ•••••••••••4,00
74/202019/10/202081/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO●●●●● AEΕΜ●●●●●●● ΞΗ●●●●●●
75/202102/06/202159/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEGK••••••• ΕΠ•
75/202019/10/202080/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO●●●●● AEΑΝ●●●●● ΜΕ●●●
76/202102/06/202173/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣPI•••• FI•••••ΓΑ••••• ΙΟ•••••••••
76/202019/10/202099/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠΑ●●●●●●●● ΚΙ●●●●●ΒΑ●●●●●● ΠΑ●●●●●●●●
77/202102/06/202179/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΗ•••••• ΜΠ••••
77/202019/10/202085/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΤΡ●●●●●●●● ΑΕΚΟ●●● ΔΡ●●●●●●●●●●●
78/202102/06/202180/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΣΚ•••••
78/202023/10/202086/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN●●●● HE●●●●ΑΦ●●●●●● ΚΑ●●●●●●●●●●●●
79/202102/06/202181/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••••• ΜΙ•••••
79/202027/10/202087/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΟ●●● ΧΡ●●●●●●●●●●●●●●●ΜΑ●●● ΣΩ●●●●●●●
80/202102/06/202182/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΒΑ••••••••••••••• ΛΕ••••••••
80/202027/10/202084/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO●●●●● GR●●●●ΒΑ●●●●●●● ΓΚ●●●●●●●●●●●●
81/202104/06/202174/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΔΗ••••••• ΣΙ•••••••
81/202003/11/202092/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΓΕ●●●●●●●●●●●●●●●●● ΜΟ●●●●ΒΑ●●●●● ΓΡ●●●●●●●●●●●●●●
82/202108/06/202183/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ••••••• ΗΛ••••
82/202005/11/202093/2020ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΛ●● ΤΡ●●●●●ΣΕ●●●●● ΚΙ●●●●●●●●●●●●
83/202108/06/202184/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΠΑ•••••••••••••••
84/202108/06/202185/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••••• ΠΑ•••••
85/202108/06/202186/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ•••••• ΑΜ••••••••
86/202108/06/202187/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΛ••• ΣΙ•••••••
87/202108/06/202188/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΔΗ••••••• ΣΤ•••••••
88/202108/06/202189/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΛ•• ΤΡ•••••ΑΘ••••••• ΤΕ••••
89/202108/06/202190/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΘΕ••• ΚΟ•••••••
90/202114/06/202192/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ••••••••••• SE••••••ΣΤ••••••• ΑΝ•••••••
91/202114/06/202193/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΤ• ΑΕΕΛ•••• ΣΟ••••••••
92/202115/06/202191/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑM••••• AE••ΜΑ••• ΣΥ•••••
93/202115/06/202194/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΥ••••• ΓΙ••••ΑΝ••••••• ΚΑ••••••
94/202116/06/202195/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΔΙ•••••• ΓΙ••••••••••
95/202116/06/202196/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠΕ•••• ΚΑ•••••••ΣΤ••••• ΨΑ••••
96/202117/06/202171/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΧΡ••••• ΜΑ••••••••••••
97/202118/06/202198/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• Gr••••ΑΙ•••••••• ΔΑ••••
98/202124/06/2021100/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAL••• ΤΡ•••••ΔΕ•••••• ΤΡ•••••••••••
100/202109/07/2021102/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIM••••••••••••• MA•••••••••••ΟΣ• ΑΕ
101/202109/07/2021103/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣI.••••••••••••••• ΚΑ••••••••••ΙΩ••••• ΣΤ••••••
102/202109/07/2021104/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΜ••••••• ΣΙ•••••
103/202109/07/2021105/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΟ•••• ΟΣ••••
104/202109/07/2021106/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEDH•••••• DH••••••
105/202114/07/2021107/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEEM••••••• ΚΟ•••••••••
106/202114/07/2021108/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ•••••••••• ΠΥ•••••
107/202114/07/2021109/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΣΤ••••••• ΟΙ•••••••••
108/202114/07/2021110/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΝΙ•••••• ΔΕ••••••
109/202114/07/2021111/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΜΙ••••••••••
110/202114/07/2021112/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEBA••••••• ΠΑ•••••••••
111/202122/07/2021117/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΦΩ••• ΤΑ••••••••••••ΜΗ•• ΦΩ••
112/202122/07/2021115/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ•••• MA••••ΔΗ••••••• ΜΠ••••
113/202126/07/2021131/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ•••••• ΛΑ••••
114/202126/07/2021121/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••• ΣΧ•••••••••••
115/202126/07/2021122/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•• ΣΟ••••••
116/202126/07/2021123/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΙ•••• ΜΠ•••••
117/202127/07/2021133/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• AEΑΙ•••••••• ΚΑ•••••••
118/202127/07/2021116/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΥ••• ΑΙ•••••ΣΩ•••••• ΤΣ•••••••
119/202127/07/2021124/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ••••• ΑΛ••••••••
120/202127/07/2021125/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••••• ΑΘ•••••••••••
121/202127/07/2021120/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΑΡ••••
122/202127/07/2021129/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΘΕ•••••• ΑΘ•••••••
123/202127/07/2021128/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEAL••••••• BA•••
124/202127/07/2021126/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AECR••••••• KA••••
125/202127/07/2021130/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• AEΒΑ••••••• ΠΙ••••
126/202128/07/2021132/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΙ.•••••••••••••• ΙΚ•Ι. ΣΤ••••••
128/202129/07/2021133/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• AEΑΙ•••••••• ΚΑ•••••••
129/202101/09/2021118/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• AEΓΕ•••••• ΚΟ••••••••••
130/202101/09/2021119/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΘΕ••••••• ΜΙ••••••••
131/202102/09/2021133/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣ#VALUE!ΑΙ•••••••• ΒΑ••••••••
132/202102/09/2021134/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAL••• BA••ΝΙ•••••• ΣΑ••••••
133/202102/09/2021138/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΙΩ••••• ΚΑ••••••••ΤΙ•• HO••••
134/202106/09/2021135/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• Gr••••ΙΩ••••• ΧΑ••••••••••
135/202106/09/2021136/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• Gr••••ΓΕ•••••• ΣΑ••••
136/202106/09/2021137/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• Gr••••ΙΣ•••• ΝΗ•••••
137/202106/09/2021139/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• Gr••••ΞΑ••• ΔΡ•••••••••
138/202106/09/2021140/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΝ••••• ΤΑ••
139/202106/09/2021141/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AEΣΑ•••• ΦΟ•••
140/202106/09/2021142/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΙ•••• ΔΗ•••••••
141/202106/09/2021143/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΙ•••••••• ΜΑ••••••
142/202106/09/2021144/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEHA•••• BO••••
143/202106/09/2021145/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΙ•••• ΒΟ•••••••••
144/202109/09/2021153/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••••• ΑΘ•••••••
145/202109/09/2021151/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΗ••••••• ΜΟ•••••••
146/202109/09/2021152/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΚΑ•••••••• ΑΕΤΟ•••••••• ΙΚ•
147/202109/09/2021154/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΕΛ••• ΤΑ••••••••••
148/202109/09/2021155/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEVI••••• FR•••
149/202109/09/2021156/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΠΑ•••••
150/202113/09/2021157/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΧΡ••••••• ΜΗ••
151/202113/09/2021158/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΡ•••• ΠΑ•••••••••••••
152/202114/09/2021159/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΙΩ••••• ΣΙ••••••••••
153/202121/09/2021162/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΙΝ•••• HE••••ΓΕ•••••• ΤΣ••••••••
154/202122/09/2021163/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΑ•••••• ΧΑ••••••••••
155/202122/09/2021164/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΦΛ••• ΜΟ••••••
156/202122/09/2021165/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ••• ΛΟ••••••
157/202122/09/2021166/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΛ•••••••• ΚΑ••••••
158/202123/09/2021146/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΗΛ••••• ΑΝ••••••••
159/202123/09/2021147/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•• ΚΑ••••••
160/202123/09/2021148/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΚΩ••••••••••••••• ΔΗ•••
161/202123/09/2021149/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΒΙ•••••• ΝΕ•••••••••
162/202123/09/2021150/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ•••••• ΜΟ••••
163/202127/09/2021160/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΓΕ••••• ΚΟ•••••••••
164/202127/09/2021161/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΙΓ•••••• ΜΠ•••••••••••••••••••••ΣΤ•••••• ΠΑ•••••••
165/202128/09/2021167/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΜΕ•••• ΜΑ••••••
166/202101/10/2021169/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΛΑ••• ST••ΝΙ•••••• ΑΔ•••••
167/202105/10/2021168/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣΤ••••• ΠΑ•••••••••••••ΜΕ••••• ΕΝ••••••••
168/202111/10/2021170/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN••• HE••••ΔΗ••••••• ΚΟ•••••
169/202111/10/2021171/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΝ•• ΒΑ•••••ΑΝ•••••• ΒΛ••••
170/202120/10/2021172/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣAN•• BA•••••ΑΝ•••••• ΒΛ••••168,00
171/202120/10/2021177/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΜΑ••••••••• ΒΑ••••••••••••••••••ΑΓ••••••••• ΜΑ•••••••••2,5
172/202120/10/2021178/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΒ&••••••••••• LT•ΑΓ••••••••• ΜΑ•••••3,00
173/202125/10/2021175/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΔΗ•••••••••••• ΜΟ•••••ΓΕ•••••••••••• ΚΛ••••
174/202125/10/2021173/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΦ•••••• ΓΕ•••••••
175/202126/10/2021174/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΒΑ••••••• ΑΠ••••••••••••
176/202126/10/2021179/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΒΑ••••••• ΚΑ••••••ΓΕ•••••• ΠΟ••••••
177/202126/10/2021185/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΔΗ••••••• ΝΙ••••••••••
178/202126/10/2021186/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ••• ΚΟ•••••••••
179/202126/10/2021188/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••• ΚΟ••••••
180/202127/10/2021180/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣQQ•••• MA••••ΣΤ•••••• ΠΙ••
181/202102/11/2021181/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• AEΙΩ••••• ΠΑ••••••••
182/202103/11/2021176/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΙΩ••••• ΚΑ••••••••••••ΓΕ•••••• ΝΙ•••••15,00
183/202103/11/2021187/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΓ••••• ΕΥ••••••••
184/202103/11/2021189/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo••••• GR••••ΚΩ•••••••••• ΠΑ••••••••
185/202103/11/2021190/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO••••• GR••••ΓΡ••••••• ΑΛ•••••
186/202103/11/2021191/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣDO••••• GR••••ΑΔ•••••••• ΑΦ••••••••
187/202105/11/2021121/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΠΟ••••• ΒΡ•••••
188/202108/11/2021193/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣNI••••••••••• ΚΑ•••••ΜΕ•••••• ΦΑ•••
189/202109/11/2021192/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΘ•••• ΤΡ•••••ΛΙ•• ΜΕ•••••••
190/202109/11/2021195/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo•••••• Gr••••ΜΑ••• ΖΑ•••••
191/202109/11/2021196/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••ΓΕ•••••• ΧΑ••••••••••
192/202111/11/2021197/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo•••••• Gr••••ΑΣ••••• ΠΟ••••
193/202111/11/2021198/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΡ•••••••• ΔΟ••••
194/202111/11/2021199/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΒΑ•••••• ΨΑ•••••••
195/202118/11/2021203/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕAN••• BE••••
196/202118/11/2021201/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣGA•••• FU•••••ΧΡ•••••• ΑΡ•••••••••••
197/202119/11/2021204/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΙΩ••• ΠΡ•••••••
198/202119/11/2021205/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΠΑ•••••••• ΣΑ•••••••
199/202119/11/2021213/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠ.••••••• ΚΑ•••••ΣΤ•••••• ΠΑ••••••••••••••6,00
200/202119/11/2021214/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠ.••••••• ΚΑ•••••ΣΤ•••••• ΠΑ•••••••••••
201/202122/11/202118/11/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΒΑ•••••• ΤΑ••••••••
202/202122/11/202118/11/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• ΑΕΘΕ•••••• ΦΟ•••••••
203/202122/11/202118/11/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΙ•••••••• ΜΠ•••
204/202123/11/2021200/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΑΘ••••••• ΑΝ••••••ΝΙ•••• ΜΟ•••••
205/202126/11/2021212/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΠ.•••••••••••••• ΟΕΜΑ•••••••••••••••• ΟΕ3,00
206/202126/11/2021215/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ•••••••••• ΑΓ••••••••
207/202126/11/2021216/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AESE•••• OB•••••••
208/202101/12/2021218/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCE••• HE••••BU•••• BE••
209/202101/12/2021209/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΠΟ•••••• ΑΡ••••••
210/202101/12/2021211/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ••••• ΔΡ••••••••••••
211/202101/12/2021210/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΝ••••••• ΡΑ•••
212/202103/12/2021222/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AECO••• CV••••
213/202103/12/2021223/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΑ••••• ΧΑ•••••••••
214/202106/12/2021183/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AEEY••••• ΑΝ••••••••••
215/202106/12/2021184/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΧΡ••••• ΜΠ•••••
216/202106/12/2021219/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••••• ΣΤ••••••••••
217/202106/12/2021221/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΑ•••••• ΜΑ•••••••
218/202107/12/2021227/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΩ•••••••••• ΘΡ•••••••
219/202107/12/2021228/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΝ••••••• ΠΥ••••••
220/202109/12/2021229/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΑΙ•••••••• ΚΕ•••••
221/202109/12/2021230/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΝΙ•••••• ΜΑ••••ΜΑ••• ΚΡ••••••0,50
222/202109/12/2021220/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣI••••• HE••••ΑΝ•••••••• ΤΕ•••••••••
223/202109/12/2021225/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ••••••• ΝΤ••••••
224/202109/12/2021231/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEAL•••• OR•••••
225/202109/12/2021232/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΑΓ••• ΚΑ••••••
226/202110/12/2021234/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΓΕ•••••• ΚΕ••••••
227/202110/12/2021233/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ••••• ΠΑ•••
228/202113/12/2021217/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo•••••• Gr••••ΙΩ••••• ΚΡ•••••
229/202116/12/2021238/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΔΗ••••••• ΜΑ••••••••
230/202116/12/2021239/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣ#VALUE!ΑΝ•• ΠΑ••••••••
231/202116/12/2021226/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΩ•••••••••• ΤΑ•••••
232/202116/12/2021240/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ••••••••• ΛΟ•••••
233/202117/12/2021242/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΜΑ••• ΤΣ•••••••
234/202120/12/2021224/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AECH••••••• BO•••••
235/202120/12/2021246/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΤ•••••• ΑΣ•••
236/202123/12/2021236/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΥ••••••• ΑΡ••••••
237/202124/12/2021257/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΕΛ••••• ΑΕΜ.•••••••• ΟΕ
238/202128/12/2021250/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΙΩ••••• ΠΑ••••
239/202128/12/2021253/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΦΛ••••• ΣΚ•••••
240/202128/12/2021252/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΓΡ••••••• ΠΕ•••••••
241/202128/12/2021254/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΚΥ••••• ΜΟ••••••••
242/202128/12/2021243/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΣΥ•••• ΜΑ••••
243/202128/12/2021255/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΘΕ•••••• ΚΟ••••••••
244/202128/12/2021256/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΕΥ••••• ΦΙ••••••
245/202130/12/2021249/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΣ.••••••• ΙΚ•IN••••••• ΑΕ
246/202129/12/2021258/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣIN•••• HE••••ΑΝ•••••• ΞΕ•••••
247/202131/12/2021247/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣOT• AEΕΥ••••• ΜΟ••••••••
248/202131/12/2021248/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣΟΤ• ΑΕΣΟ••• ΓΕ••••••••
249/202131/12/2021245/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣdo•••••• Gr••••ΑΡ•••••••• ΔΑ•••••••
250/202131/12/2021261/2021ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΕΣCO••••• AEΜΑ•••• ΑΘ•••••••