Πιστοποιητικά

Σύμφωνα με την Πράξη 89/30-11-2020 του Ειρηνοδικείου Νίκαιας και με τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 76629/28-11-2020 ΚΥΑ [ΦΕΚ 5255Β/28-11-2020], δε θα εκδίδονται πιστοποιητικά με φυσική παρουσία.

Εναλλακτικά, για πιστοποιητικά περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης και αποποίησης ή μη κληρονομίας, για θανόντες με μόνιμη κατοικία πριν το θάνατο τους, στους Δήμους Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη και Κορυδαλλού, μπορείτε να αποστέλετε:
– συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτησή σας,
– φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας αιτούντος/αιτούσας,
– ληξιαρχική πράξη θανάτου θανόντος/θανούσας

στο e-mail του Τμήματος Πιστοποιητικών του Ειρηνοδικείου Νίκαιας: eirnikaia.cert@gmail.com

Παραλαβή πιστοποιητικών: Η παραλαβή των έντυπων πιστοποιητικών θα γίνεται με δική σας φυσική παρουσία, από τους χώρους του Ειρηνοδικείου, στον 2ο όροφο, μετά από τέσσερις (4) εργάσιμες μέρες από την υποβολή της αίτησης. Έξω από την αίθουσα του ακροατηρίου θα υπάρχουν φάκελοι με αλφαβητικό διαχωρισμό βάσει του ονόματος του αιτούντος, στους οποίους θα αναζητάτε το εκδοθέν πιστοποιητικό.