Αναστολή Εργασιών του Ειρηνοδικείου Νίκαιας την 6η και 7η Φεβρουαρίου 2023

Με την Απόφαση 1411οικ/5-2-2023 του Υπουργού Δικαιοσύνης αναστέλλονται οι εργασίες του Ειρηνοδικείου Νίκαιας για την 6η.2.2023 και 7η.2.2023, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στην Αττική. Όλες οι υποθέσεις των δικασίμων της 7ης.2.2023 θα αποσυρθούν και θα προσδιορισθούν αυτεπαγγέλτως οίκοθεν με πράξη της Προϊσταμένης του Δικαστηρίου, με ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δικαστηρίου www.eir-nikaias.gr, που θα επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων. Για ζητήματα επείγουσας φύσεως μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο e.mail eirnikaia@gmail.com.