Συχνές Ερωτήσεις

Πολίτες

Αντί του κλασσικού μεγαρόσημου έχετε τη δυνατότητα να εκδώσετε ίσης αξίας ηλεκτρονικό παράβολο.  Για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου πρέπει να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική υπηρεσία eParavolo του Υπουργείου Οικονομικών.

  1. Στο πεδίο “Φορέας Δημοσίου” επιλέγετε “Δικαιοσύνης”
  2. Στο πεδίο “Ένσημο Τ.Α.Χ.ΔΙ.Κ”
    Στο πεδίο “Τύπος Παραβόλου” επιλέγετε “[1375] Μεγαρόσημο πολλαπλών αξιών”.
  3. Σε όλα τα πεδία συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία και στη συνέχεια επιλέγετε το κουμπί “Υποβολή Αιτήματος”.

Θα πρέπει να εκτυπώσετε και να πληρώσετε το eParavolo μέσω τραπέζης και να μας προσκομίσετε την απόδειξη πληρωμής.

Category: Πολίτες

Η δήλωση αποποίησης της κληρονομιάς γίνεται αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου κληρονομίας. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
2) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου

*Δήλωση αποποίησης κληρονομιάς που γίνεται με αντιπρόσωπο απαιτεί την προσκόμιση ειδικού συμβολαιογραφικού εγγράφου (πληρεξούσιο).

*Δήλωση αποποίησης κληρονομιάς που γίνεται:
α) από ασκούντες τη γονική μέριμνα ανηλίκου
β) από δικαστικό συμπαραστάτη για συμπαραστατούμενο
γ) από επίτροπο για ανήλικο που βρίσκεται σε επιτροπεία
απαιτεί την προσκόμιση δικαστικής απόφασης, που τους χορηγεί άδεια να αποποιηθούν εκ μέρους τους.


Category: Πολίτες

Με το άρθρο 4 παρ. 3 εδάφιο β του Ν. 4800/2021, που αντικατέστησε το άρθρο 1441 Α.Κ., μεταβλήθηκε ο τρόπος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής των συμβαλλομένων στη συμφωνία λύσης του γάμου τους συζύγων.
Ειδικότερα στη διάταξη αυτή προβλέπεται πλέον ότι : «β. …. Η ημερομηνία της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αυτών. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων δεν απαιτείται στην περίπτωση υποβολής κοινής ψηφιακής δήλωσης».
Κατά συνέπεια η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου, υπαγόμενη στις δικαστικές αρχές, παύει πλέον να είναι αρμόδια υπηρεσία για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ενώ αρμόδιες γι’ αυτό είναι όλες οι διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π., που υποχρεούνται να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής κάθε ενδιαφερομένου (άρθρο 11 παρ. 1 Ν.2690/99, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 Ν.3345/2005).Η άνω διάταξη ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου (ΦΕΚ Α 81/21-5-2021).
Πηγή: dsa.gr

Category: Πολίτες

1. Δήλωση από τον υπόχρεο ή από πληρεξούσιο: Η δήλωση υποβάλλεται με κατάθεση στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας από τους υπόχρεους κατά το άρθρο 61 ή από τους πληρεξουσίους αυτών και υπογράφεται από αυτούς ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου που την παραλαμβάνει.

2. Δήλωση με δικαστικό επιμελητή ή με δικηγόρο: Η δήλωση οποιουδήποτε υπόχρεου μπορεί να επιδοθεί στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και με δικαστικό επιμελητή, στην περίπτωση όμως αυτή το γνήσιο της υπογραφής των υπόχρεων ή των πληρεξουσίων, καθώς και η τυχόν αδυναμία υπογραφής, βεβαιώνονται ατελώς από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η δήλωση υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, οπότε αρκεί η αναγραφή των στοιχείων της επαγγελματικής ταυτότητας του.

3. Όταν ο υπόχρεος αδυνατεί να την υπογράψει: Αν ο υπόχρεος σε δήλωση αδυνατεί να την υπογράψει, η αδυναμία αυτή βεβαιώνεται έγγραφα και ενυπόγραφα στη δήλωση από τον αρμόδιο υπάλληλο που την παραλαμβάνει.

4. Πληρεξουσιότητα με απλή επιστολή: Η πληρεξουσιότητα για την υποβολή της δήλωσης μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή, η οποία θεωρείται ατελώς για το γνήσιο της υπογραφής του αντιπροσωπευομένου από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.

Πηγή: Οδηγός του Πολίτη

Category: Πολίτες

Οι τάξεις της εξ αδιαθέτου διαδοχής ρυθμίζονται στο νόμο και αποτελούνται από τον κύκλο των συγγενών του διαθέτη. Κύριο χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι ο αποκλεισμός των προσώπων μίας τάξης από την περιουσία, στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν πρόσωπα ικανά να κληρονομήσουν τα οποία ανήκουν σε προηγούμενη τάξη.

Πρώτη: Στην πρώτη τάξη καλούνται οι κατιόντες του κληρονομούμενου. Οι κατιόντες κατανέμονται σε ρίζες, π.χ. η ρίζα περιλαμβάνει το γιο, μετά τον εγγονό και μετά το δισέγγονο. Ο πλησιέστερος αποκλείει τον πιο μακρινό της ίδιας ρίζας, δηλαδή στο παράδειγμα ο γιός αποκλείει τον εγγονό. Αν ο πλησιέστερος κατιών δε ζει, στη θέση του υπεισέρχεται ο αμέσως απώτερος, δηλαδή ο εγγονός υπεισέρχεται στη θέση του γιού (και πατέρα του) που δεν ζει κατά το μοίρασμα (επαγωγή) της κληρονομίας.

Δεύτερη: Στη δεύτερη τάξη ανήκουν οι γονείς του κληρονομουμένου μαζί με τους αδελφούς του, καθώς και τα τέκνα και οι εγγονοί των αδελφών, εφόσον αυτοί δε ζουν.

Τρίτη: Στην τρίτη τάξη καλούνται οι παππούδες και γιαγιάδες του κληρονομούμενου και από τους κατιόντες αυτών, τα τέκνα και οι εγγονοί.

Τέταρτη: Σε αυτήν την τάξη καλούνται οι προπαππούδες και οι προγιαγιάδες του κληρονομούμενου.

Πέμπτη: Στην πέμπτη τάξη, αν δεν υπάρχουν δηλαδή συγγενείς της πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης τάξης, καλείται μόνος του ο επιζών σύζυγος ως κληρονόμος σε όλη την κληρονομία.

Έκτη: Στην έκτη τάξη, αν δεν υπάρχει κανένας συγγενής των υπολοίπων τάξεων ούτε επιζών σύζυγος, καλείται το δημόσιο, το οποίο άλλωστε δε διατηρεί δικαίωμα αποποίησης της κληρονομιάς, ενισχύοντας την έννοια της ασφάλειας των συναλλαγών, προκειμένου να μην καταστεί η περιουσία του διαθέτη ανεκμετάλλευτη και αδρανής.

Ο/Η σύζυγος που επιζεί καλείται με τους συγγενείς της πρώτης τάξης σε ποσοστό 25% (1/4 επί του συνόλου της περιουσίας) και με τους συγγενείς των υπόλοιπων τάξεων στο 50% (1/2). Παίρνει πάντα, ανεξαρτήτου τάξεως, τα έπιπλα, σκεύη, ρούχα και άλλα οικιακά αντικείμενα που είτε χρησιμοποιούσε μόνος του ή από κοινού με τον θανόντα σύζυγο. Ο/Η σύζυγος μπορεί να αποκλειστεί από την εξ αδιαθέτου διαδοχή αν ο κληρονομούμενος πριν πεθάνει και έχοντας βάσιμο λόγο διαζυγίου είχε ασκήσει αγωγή διαζυγίου.

Πηγή: LAWSPOT

Category: Πολίτες

Η διαδικασία αποποίησης κληρονομιάς με χρέη πρέπει να γίνει, εμπρόθεσμα, από τους γονείς για τα ανήλικα τέκνα τους, με ειδική άδεια προς τούτο με την έκδοση δικαστικής απόφασης.

Αρμοδιότητα δικαστηρίου για την αποποίηση της κληρονομιάς του ανήλικου: Η αίτηση για την έκδοση της απόφασης κατατίθεται από τους γονείς του ανηλίκου στη γραμματεία του κατά τόπο αρμόδιου Ειρηνοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο ανήλικος, με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα (άρθρο 56 παράγραφος 1 εδάφιο α ΑΚ).

Προθεσμία αποποίησης κληρονομιάς όταν πρόκειται για ανήλικο: Η αποποίηση της κληρονομιάς, όπως για τους ενήλικες, έτσι και για τους ανηλίκους, μπορεί και πρέπει επί ποινή ακυρότητας να γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, η οποία ορίζει ότι η προθεσμία αυτή κατά κανόνα είναι τετράμηνη, με εξαίρεση δύο περιπτώσεις, στις οποίες η προθεσμία είναι ενός έτους και ειδικότερα α) αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία του στο εξωτερικό ή β) αν ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή (δηλαδή έμαθε ότι έγινε κληρονόμος) όταν διέμενε στο εξωτερικό

Έναρξη προθεσμίας αποποίησης κληρονομιάς: Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, η προθεσμία αποποίησης κληρονομιάς αρχίζει από τότε που ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή και το λόγο της, ενώ σε επαγωγή από διαθήκη (αν δηλαδή ο κληρονόμος κληρονομεί δυνάμει διαθήκης) η προθεσμία αρχίζει μετά τη δημοσίευση της διαθήκης. Εάν η κληρονομιά επάγεται σε πρόσωπο ανίκανο για δικαιοπραξία, η γνώση της επαγωγής και του λόγου της ελέγχεται στο πρόσωπο του νομίμου αντιπροσώπου. Ειδικότερα, σε περίπτωση ανηλίκου που τελεί υπό γονική μέριμνα το στοιχείο της γνώσης, προκειμένου να αρχίσει να τρέχει η αποκλειστική προθεσμία της αποποίησης, κρίνεται στο πρόσωπο των γονέων του. Δηλαδή, η τετράμηνη προθεσμία ξεκινά από τότε που οι γονείς του ανήλικου έμαθαν ότι το τέκνο τους κατέστη κληρονόμος.

Παρέλευση άπρακτης της τετράμηνης προθεσμίας: Αν παρέλθει η τετράμηνη προθεσμία τότε θεωρείται ότι η κληρονομιά έγινε αποδεκτή από τα τέκνα. Αποποίηση κληρονομιάς μετά την παρέλευση της τετράμηνης προθεσμίας είναι άκυρη.

Πηγή: Οδηγός του Πολίτη

Category: Πολίτες

Κάθε κληρονόμος, είτε καλείται από διαθήκη είτε εξ αδιαθέτου, αποκτά αυτοδίκαια την κληρονομιά με μόνο το θάνατο του κληρονομουμένου, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από μέρους του, ακόμα και χωρίς τη γνώση ή θέλησή του.

Η αποποίηση της κληρονομιάς είναι δήλωση του προσωρινού κληρονόμου ότι αποκρούει – δεν δέχεται – την κληρονομιά που έχει επαχθεί σ` αυτόν από διαθήκη ή εξ αδιαθέτου.

Η σχετική δήλωση αποποίησης γίνεται ενώπιον του Γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομιάς, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών (με τη διαφοροποίηση του άρθρου 1847 παρ. 2 ΑΚ), που αρχίζει από τότε που ο κληρονόμος έλαβε γνώση της επαγωγής και του λόγου αυτής. Μέσα στην προθεσμία αυτή, πρέπει να γίνει αποποίηση, αν ο κληρονόμος θέλει να απεμπλακεί από την κληρονομία.

Αν δεν το κάνει, τότε ακόμη και αν η κληρονομία έχει μόνο χρέη, τότε γίνεται οριστικά κληρονόμος.

Από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αποποίησης επέρχεται το νόμο (άρθρ. 1850 εδ, β ΑΚ) η αποδοχή της κληρονομιάς. Αυτό συνιστά λοιπόν μια “δικαιοπρακτική παράλειψη”, αφού λόγω του νόμου μια “παράλειψη ενέργειας” εξομοιώνεται με ρητή βούληση.

Πηγή: LAWSPOT

Category: Πολίτες

Η αποδοχή της κληρονομίας μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή.

Ρητή αποδοχή κληρονομιάς: έχουμε συνήθως όταν αυτή γίνεται με σκοπό τη μεταγραφή της στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, ώστε να αποκτηθεί η κυριότητα επί ακινήτου της κληρονομιάς. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Σιωπηρή αποδοχή κληρονομιάς: έχουμε όταν η θέληση του προσωρινού κληρονόμου να γίνει οριστικός συνάγεται από τις πράξεις ή τις παραλείψεις του. Τέτοιες πράξεις που δείχνουν τη θέληση αυτή είναι πχ η αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου που αναγράφει τον αιτούντα ως κληρονόμο, η άσκηση διεκδικητικής αγωγής για πράγμα της κληρονομίας που έλαβε τρίτος, η υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς, η χρησιμοποίηση πράγματος της κληρονομιάς σαν δικό του πράγμα και άλλες

Εκτός όμως και από τις ανωτέρω δύο περιπτώσεις, ο νόμος συνάγει αποδοχή της κληρονομιάς και από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για αποποίηση, πρόκειται δηλαδή για πλασματική αποδοχή κληρονομιάς. Ειδικότερα, εάν ο προσωρινός κληρονόμος δεν αποποιηθεί εγκαίρως την κληρονομιά, ήτοι εντός τεσσάρων μηνών από τότε που έμαθε ότι κατέστη κληρονόμος και το λόγο για τον οποίο κατέστη κληρονόμος, τεκμαίρεται ότι την αποδέχθηκε. Ακόμη και αν η προθεσμία για την αποποίηση της κληρονομιάς παρήλθε άπρακτη από τον κληρονόμο από αμέλεια, αυτός αποκτά την ιδιότητα του οριστικού κληρονόμου παρά τη θέλησή του και η κατάσταση αυτή είναι αμετάκλητη. Κατά συνέπεια βαρύνεται αυτός και με την προσωπική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς και καμία δυνατότητα δεν έχει πλέον να περιορίσει την ευθύνη του μέχρι το ενεργητικό της (συνολική αξία της κληρονομιάς)

Εάν δεν γίνει η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου όπου αναφέρονται τα ακίνητα της κληρονομίας και η μεταγραφή του στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, κάποιος θεωρείται μεν κληρονόμος, όμως δεν έχει κυριότητα στα ακίνητα

Προθεσμία για τη ρητή αποδοχή της κληρονομιάς με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Δήλωση στην ΔΟΥ: Νομικά δεν τίθεται προθεσμία για την αποδοχή της κληρονομιάς με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή του στο οικείο υποθηκοφυλακείο, η οποία μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Όμως φορολογικά τίθεται εξάμηνη προθεσμία για την αποδοχή της κληρονομιάς με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ, η οποία αρχίζει α) όταν υπάρχει διαθήκη, από τότε που αυτή δημοσιεύθηκε στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου και β) όταν δεν υπάρχει διαθήκη, από τότε που επήλθε ο θάνατος του κληρονομούμενου και αποκτήθηκε η ιδιότητα του προσωρινού κληρονόμου. Εάν παρέλθει η εν λόγω εξάμηνη προθεσμία άπρακτη, δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας του δικαιώματος στα πράγματα της κληρονομιάς, όμως για κάθε μήνα που δεν γίνεται η αποδοχή επιβάλλεται ένα μικρό πρόστιμο πρόστιμο από τη ΔΟΥ, το οποίο καταβάλλεται όταν και αν γίνει η υποβολή δήλωσης στη ΔΟΥ για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς

Αποδοχή κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής: Ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα, ενός τεσσάρων μηνών από τότε που έλαβε γνώση ότι κατέστη κληρονόμος και την αιτία της κληρονομιάς, να προβεί σε αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφήςπεριορίζοντας την ευθύνη του για τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς μέχρι το ενεργητικό της, δηλαδή μέχρι τη συνολική αξία της κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή οι δανειστές του κληρονομούμενου – θανόντος δεν έχουν το δικαίωμα να επιδιώξουν την ικανοποίηση της απαίτησης που είχαν κατά του κληρονομούμενου στρεφόμενοι κατά της ατομικής περιουσίας του κληρονόμου, ο οποίος αποδέχθηκε με το ευεργέτημα της απογραφής. Η κληρονομιά, αν και περιέρχεται στην κυριότητα του κληρονόμου, είναι εντούτοις χωρισμένη από την ατομική του περιουσία και προσφέρεται για την ικανοποίηση των δανειστών για τις απαιτήσεις τους κατά του κληρονομούμενου – θανόντος.

Πηγή: Οδηγός του Πολίτη

Category: Πολίτες